Dịch vụ nổi bật

Sản phẩm lò đốt rác sinh hoạt 2,4 tấn/h

10:06 - 14/01/2022

Xem hệ thống lò đốt tại : https://youtu.be/z6FP0cVVbm0 https://youtu.be/IDhQBZRMUhE Chúng tôi là các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch khu xử lý chất thải...

Quan trắc môi trường, lập báo cáo quan trắc

14:16 - 28/05/2020

Quan trắc môi trường, lập báo cáo quan trắc

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi...

14:14 - 28/05/2020

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, các hồ sơ pháp lý và thủ tục về môi trường khác

Cung cấp Dịch vụ kỹ thuật: thiết kế, lắp đặt, quản lý dự án, vận hành...

14:14 - 28/05/2020

Cung cấp Dịch vụ kỹ thuật: thiết kế, lắp đặt, quản lý dự án, vận hành dự án, bảo hành, bảo trì, sửa chữa

Nhà thầu thi công các công trình xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải.

14:14 - 28/05/2020

Nhà thầu thi công các công trình xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải.

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ đốt chất thải có/không thu...

14:13 - 28/05/2020

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ đốt chất thải có/không thu hồi nhiệt, công nghệ than hóa thủy nhiệt, … và các công nghệ tái chế,...