Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ đốt chất thải có/không thu hồi nhiệt, công nghệ than hóa thủy nhiệt, … và các công nghệ tái chế, xử lý chất thải tiên tiến khác.

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ đốt chất thải có/không thu hồi nhiệt, công nghệ than hóa thủy nhiệt, … và các công nghệ tái chế, xử lý chất thải tiên tiến khác.

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ đốt chất thải có/không thu hồi nhiệt, công nghệ than hóa thủy nhiệt, … và các công nghệ tái chế, xử lý chất thải tiên tiến khác.

14:13 - 28/05/2020

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ đốt chất thải có/không thu hồi nhiệt, công nghệ than hóa thủy nhiệt, … và các công nghệ tái chế, xử lý chất thải tiên tiến khác.

Nhà máy sản xuất RDF từ rác thải sinh hoạt

 

https://youtu.be/sTPCxJOmEV0

 

Tài liệu khác

../../../uploads/tiny_uploads/Introduction%20of%20hydrothermal%20coal%20-%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20v%E1%BB%9Bi%20Urenco.pdf